DOF Nordjylland vil “et vildere Nordjylland”

Græssende dyr på Mols AHDenne pressemeddelelse er sendt til medierne 24.2.2020

Nordjyske fuglevenner retter kikkerten mod den vilde natur.

Hvis den nuværende tilbagegang for mange fuglearter skal vendes, så skal vi give langt mere plads til den vilde natur, end tilfældet er i dag. Det var det klare budskab fra Dansk Ornitologisk Forening i Nordjylland (DOF Nordjylland), der den 8. februar vedtog en ambitiøs naturvision. Fremover vil foreningen kæmpe for mere vild og dynamisk natur i det nordjyske, med det formål at sikre en varieret og rig natur nu og i fremtiden.

På den årlige generalforsamling, blev en ny naturpolitisk vision for DOF Nordjylland vedtaget efter næsten et års arbejde i lokalbestyrelsen. Visionen fastlægger et ambitiøst mål om, at 30% af landarealet i Nordjylland i fremtiden skal være natur, heraf skal de 20% være vild natur, hvor det er de naturlige processer som storme, oversvømmelser, naturbrande og græsning fra store dyr, der bestemmer udviklingen.

Hvid stork yngler naturligt i store træer i vilde, lysåbne landskaber

Hvid stork yngler naturligt i store træer i vilde, lysåbne landskaber

”Vi har lyttet til forskerne”

Undervejs i arbejdet med visionen har bestyrelsen i høj grad lyttet til og ladet sig inspirere af biodiversitetsforskerne: ”Det har været vigtigt for os, at vores vision bygger på et solidt fagligt grundlag”, fortæller formand for DOF Nordjylland, Peter Kristensen. ”Derfor har vi flere gange i forløbet haft dialog med en række af de førende danske forskere inden for biodiversitet. Og budskabet har været det samme hver gang: Den nuværende naturforvaltning har, trods mange års intenst arbejde, ikke formået at bremse tabet i biodiversitet. Og det vigtigste værktøj til at vende udviklingen er at skabe langt mere plads til naturen, hvor den kan få lov at udfolde sig på egne præmisser. Det har vi nu fået fuld opbakning til at arbejde videre med af de lokale medlemmer”, fortsætter han.

Hærfugl forsvandt da de store dyr blev forvist fra skovene_Med en vildere forvaltning er det håbet, at den vil vende tilbage_foto_Hans_Henrik_Larsen

Hærfugl forsvandt da de store dyr blev forvist fra skovene_Med en vildere forvaltning er det håbet, at den vil vende tilbage.

Fokus på naturlige processer og foranderlige landskaber

”Traditionel naturpleje fokuserer ofte på at fastholde naturen i en bestemt tilstand, men det gør vi nu op med i den nye vision”, fortæller bestyrelsesmedlem, Anders Horsten, der har været med til at skrive visionen. ”Fremtidens natur i Nordjylland skal, i hvert fald hvis det står til DOF Nordjylland, i langt højere grad være dynamisk, foranderlig og i konstant bevægelse fra én tilstand til en anden. Og årsagen er nærmest banal: for det er jo netop disse landskaber, de fleste af vores sjældne og truede natur er tilpasset til”, fortæller han.

Selvom fokus er på den vilde natur betyder det ikke, at mindre naturområder ikke har kvaliteter eller skal beskyttes. Det er DOF Nordjyllands vision, at 10% af Nordjylland i fremtiden skal sikres med mere traditionel naturpleje, så de små perler spredt rundt i regionen og den bynære natur også sikres et rigt og varieret naturindhold.

Har du lyst til at læse DOF Nordjyllands samlede naturvision, så finder du den på DOF Nordjyllands hjemmeside – eller læs herunder.

Kontakt: Bestyrelsesmedlem Anders Horsten 23 36 31 80

Tekst: Anders Horsten
Fotos: Christian A. Jensen, Hans Henrik Larsen, Per Ekberg og Anders Horsten

 

Rødrygget tornskade_PerEkberg

 

”Et vildere Nordjylland” – en naturpolitisk vision for DOF Nordjylland

Ingen steder i Danmark er potentialet for vild og dynamisk natur større end i Nordjylland. En vild natur, hvor det alene er naturens egne dynamikker og processer, der former levende og varierede landskaber, og gør dem attraktive for et mylder af arter. Vi prioriterer den vilde natur, fordi det er det mest effektive værktøj til at bremse tabet i biodiversitet. Dette gælder ikke bare for fugle, men for alle de oprindelige arter i vores område. Samtidig er vild natur fyldt med oplevelser og overraskelser for os mennesker, og dermed med til at gøre Nordjylland til et attraktivt sted at bo eller holde ferie.

Vi vil arbejde for følgende tre delmål, i prioriteret rækkefølge:

20% af landarealet i Nordjylland (1600 km2) skal være vild og selvforvaltende natur uden produktion. Målet er at skabe så store og sammenhængende landskaber som muligt, så der bliver plads til alle de naturlige processer

10% af landarealet i Nordjylland (ca. 800 km2) skal være natur, som forvaltes og plejes med mere traditionel naturpleje. Det kan f.eks. være græsning, høslet eller afbrænding af isolerede naturforekomster af høj værdi og bynær natur

Land- og skovbrug skal være effektivt, men samtidigt miljø- og klimamæssigt bæredygtigt

20% af landarealet udlægges til vild natur.

Vi vil arbejde for, at minimum 20 % af landarealet i Nordjylland reserveres til vild natur. I disse områder skal naturlige processer som oversvømmelser, stormfald, erosion, brand og græsning have lov at forløbe frit, fordi disse processer er med til at skabe et meget varieret landskab med et utal af levesteder. Dette vil skabe robuste naturområder med en dynamik, som vores oprindelige arter er tilpasset til at leve i. Vi har fokus på at sikre intakte og velfungerende økosystemer med alle de vigtige elementer, som funktionelle naturområder rummer. Det drejer sig f.eks. om blomstrende urter og buske, krat, gamle og døde træer, gødning året rundt, ådsler mv. Det betyder også, at der ikke skal foregå skov- og landbrug inden for disse områder, da alle ressourcerne overlades til naturen.

For at sikre befolkning og turister store naturoplevelser og ejerskab til den vilde natur, skal der skabes gode muligheder for at opleve områderne, i balance med de enkelte naturområders potentialer.

Vi vil pege på 25 vigtige naturområder i Nordjylland, som har et særligt potentiale som fremtidige vilde naturområder. Vi har taget udgangspunkt i, om områderne enten i dag eller på sigt kan udvikle sig til værdifulde naturområder, med særlig fokus på fugle. Det betyder også, at vi ikke har skelet til, om de er offentlige eller private. Vi vil arbejde aktivt for og bakke op om, at disse områder på sigt bliver udlagt til vild natur.

10% af landarealet udlægges til natur med mere traditionel naturforvaltning.

Vi foreslår også, at der udlægges 10% af landarealet til en mere forvaltet natur. Der er her tale om områder, som ikke kan indgå i større, sammenhængende naturområder, og som derfor i højere grad skal forvaltes og plejes af mennesker. Det kan f.eks. være små og fragmenterede naturarealer af høj værdi, som er omgivet af dyrket land, og hvor der ikke er gode muligheder for sammenkædning med andre naturområder. Det kan også være den bynære natur, som lokalt har stor værdi for mange mennesker.

En effektiv forvaltning af disse naturarealer bør fokusere på at sikre de sjældne og truede arter, der lever i områderne. Dette vil ofte indebære en form for naturpleje, f.eks. afgræsning, veteranisering af træer, høslet, afbrænding eller lignende. Denne pleje bør, så vidt det er muligt, bygge på principperne fra den vilde natur, men det skal også være muligt at producere f.eks. kød fra naturplejedyr i det omfang, at det ikke kolliderer med de overordnede mål for arealernes biodiversitet.

Land- og skovbrug skal være effektivt, men samtidigt miljø- og klimamæssigt bæredygtigt.

I DOF Nordjylland accepterer vi, at der er behov for effektiv produktion af fødevarer og tømmer, også i Nordjylland. Og vi erkender, at arealer disponeret til land- og skovbrug ikke samtidigt skal fungere som vigtige levesteder for de vilde arter.

I DOF Nordjylland mener vi derfor, at agerlandet og den dyrkede skov først og fremmest skal anvendes til at producere fødevarer, tømmer og andre gavnlige produkter. Deraf følger også, at der kun i begrænset omfang skal tages særlige naturhensyn i produktionslandskabet. Dette skal naturligvis ske på betingelse af, at der sideløbende afsættes den nødvendige plads til hhv. den vilde og mere forvaltede natur, efter ovenstående principper.

Vi vil samtidigt arbejde for, at al produktion foregår efter miljø- og klimamæssigt bæredygtige principper, så det ikke har negativ indvirkning på det omgivende landskab, vandmiljø eller på klimaet. Et land- og skovbrug i balance med det omgivende miljø vil også fremover rumme plads og levesteder til hverdagsnaturen, og dermed også fremadrettet bidrage med naturoplevelser også uden for naturområderne.

Vedtaget af: DOF Nordjyllands Bestyrelse 14. januar 2020.
Vedtaget af DOF Nordjylland på den årlige Generalforsamling den 8. februar 2020.

Blå Kærhøg til overnatning – Gråmejsetur i Lille Vildmose

Vores første idé til februar-turen var, at opleve kragefugle gå til fælles overnatning i Lundby Krat og efterfølgende at lytte efter Natugler samme sted. Det skulle dog vise sig, at kragefuglene ikke længere benytter Lundby Krat i samme omfang som tidligere, men en ny idé åbnede sig overraskende, idet der blev opdaget en fælles overnatningsplads for Blå Kærhøg i Lille Vildmose. Så var der blot tilbage at finde en dag med optimalt vejr, dvs. en dag uden regn og helst … Læs videre

En begyndelse på et nyt år og årti – en GråmejseNordtur

13 januar 2020 blev dagen for årets første GråmejseNords åbning af den nye sæson, i et etårigt, og i et længere perspektiv. Vi håber i al fald, vi kan holde kursen i mange år ind i det nye årti. Det gør vi, ikke mindst i kraft af, at så mange deltagere kommer for at få en fælles fugleoplevelse. Årets første startede i Hals. Første kig var ved østhavnen ud mod Nordmandshage. Der var godt nok ikke mange fugle ude over … Læs videre

Endelig Dagsorden – Generalforsamling i DOF Nordjylland 8.2.2020

Jævnfør vedtægternes § 4, stk. 2 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling, lørdag den 8. februar, 2020, kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes i Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 17, 9520 Skørping. Tidsplan: Kl. 10.00: Camilla Fløjgaard fra Aarhus Universitet vil tale om vild, urørt natur og rewilding efterfulgt af debat med de tilstedeværende. Kl. ca. 11.00 til ca. 12.30: Generalforsamling med nedenstående dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om lokalafdelingens virke 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af … Læs videre

Booster børns begejstring for naturen med magi

Gustav Urth er vild med naturen og vil gerne med magi dele sin begejstring ikke mindst med børn og publikum på Nordsøen Oceanarium. Gustav Urth fra Hjørring har siden folkeskolen brændt for at formidle natur. Hans yndlingsfag i skolen var natur & teknik. En episode fra 3. klasse står da også meget klart i Gustavs hukommelse. Hans biologilærer viser ham et billede af et insekt, hun har fotograferet med sin mobiltelefon i haven. Læreren spørger Gustav, hvilket insekt det er, … Læs videre

2020, årets første oplevelse.

På den tid af året i naturen, – lokalt her omkring. Under denne overskrift vil undertegnede komme med en lille beretning fra naturen en gang om måneden. Beretningen vil tage udgangspunkt i de lokale områder, typisk inden for Aalborgs kommunegrænse. Sort sol! Ja, tænker du måske? Det er det, der kan opleves i Sønderjylland om efteråret. Nogen ved måske også at stærene samles i Rom og flyver i flotte formationer over byen, og der, hvor de går ned for natten, … Læs videre

Fuglekufferter til børnehaver

DOF Nordjylland har pakket ti små kufferter med fugleinspiration, og de kan lånes af børnehaver (i første omgang i Aalborg Kommune) enten alene eller sammen med en DOF’er, der kommer ud med en kuffert og fortæller om at kigge på fugle. Er I interesserede, så skriv til os på fuglekuffert@gmail.com, og I vil blive kontaktet med henblik på nærmere aftale med en af vores tilmeldte fuglekendere. Vi har fået penge fra Spar Nord fonden til kufferter med indhold, og vi … Læs videre

Varsling af Generalforsamling i DOF Nordjylland 8.2.2020

Jævnfør vedtægternes § 4, stk. 2 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling, lørdag den 8. februar, 2020, kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes i Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 17, 9520 Skørping. Tidsplan: Kl. 10.00: Camilla Fløjgaard fra Aarhus Universitet vil tale om vild, urørt natur og rewilding efterfulgt af debat med de tilstedeværende. Kl. ca. 11.00 til ca. 12.30: Generalforsamling med nedenstående foreløbige dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om lokalafdelingens virke (skriftlig årsberetning 2019 vil ligge på hjemmesiden inden generalforsamlingen). … Læs videre

Største bogauktion i over 30 år.

Vi havde den 25. november en utrolig god bogauktion. Der var mødt 32 købestærke medlemmer op til en sjov og hyggelig aften til fordel for biblioteket og fuglebøgerne. Så det var lige før, der ikke var plads til flere stole i vores lokale i Golfhuset. Det er vi utrolige glade for, fordi biblioteket drives uden udgifter for DOF Nordjylland. Alle bøger er anskaffet for pengene fra bogauktionerne og ved anmeldereksemplarer af de nye bøger, som vi anmelder på hjemmesiden dofnord.dk. … Læs videre

Landsdækkende “Boligbirding” 2020 – skal du være med?

Boligbirding – en fugledyst fra hjemmet I 1. halvår 2019 gennemførte DOF en boligbirding med 139 deltagere fra 13 forskellige lokalafdelinger. Tilsammen registrerede deltagerne ikke mindre end 205 arter. Tilslutningen til projektet var klart større, der hvor lokalafdelingerne bakkede op og gjorde reklame. Langt de fleste deltagere syntes det var sjovt og spændende – og de fleste DOF’ere er jo oftest friske på en lille konkurrence. Boligbirding (BB) adskiller sig fra andre konkurrencer ved at være helt CO2 neutral – … Læs videre

Kig og snak–en anmeldelse

Kig og snak om NATUREN og Kig og snak om ÅRSTIDERNE. Af Christine Henkel. Forlag: LAMBERTH, 1919. Begge bøger er på 16 sider og det er en papbøger. Pris kr. 69,- i Skagen Fuglestations café og butik.   Her præsenteres 2 særdeles flotte papbøger målrettet små børn. Bøgerne har tykke papsider, som kan tørres af med en fugtig klud. Billeder er i flotte og farvestrålende tegninger. På hver side kan man se mange forskellige dyr, som lever i den danske … Læs videre

En “novemberdag” i november 2019

November! Det er normalt ikke en måned, man ser meget frem til. Alt lukkes ned, måske også lidt af humøret over, at der stadig er langt til de lyse og varmere tider. Man har måske mest lyst til at lukke sig inde i sin varme bolig, og lade livet der ude køre videre uden sin medvirken i det. Denne dag, 7 november, var afsat til en GråmejserNordtur til Vilsted sø, så sådan var det ikke for 28 deltagere, som mødte … Læs videre