Regeringens gift-planer truer Danmarks enge

stor_kobber_faktaboks_PV2

 

DOF Nordjylland opfordrer alle til at skrive under på DOFs kampagne mod Regeringens overgreb på de grønne enge. Vi bringer herunder DOFs pressemeddelelse fra TIRSDAG 10. NOVEMBER 2015

 

 

Fire ud af fem viber er allerede forsvundet fra Danmark. Og nu vil regeringen gøre det endnu værre ved at tillade gødning og gift på de danske enge. Dansk Ornitologisk Forening starter kampagne i protest mod regeringens overgreb på de grønne enge. Det skriver bladet Fugle & Natur.

De danske enge og de truede engfugle er lige nu under hårdt pres. Regeringen vil med et nyt lovforslag ophæve forbuddet mod gødskning og sprøjtning på enge og overdrev. Det vil være ødelæggende for engfugle, blomster, insekter og anden biodiversitet, der er knyttet til de grønne enge.

Regeringens naturindsats går i minus. Naturen forringes nu i et tvivlsomt håb om lønsomhed og vækst i landbruget.
Foreningen vil samle underskrifter blandt danske naturvenner for at bevare de danske enge.

BEVAR DE DANSKE ENGE: SKRIV UNDER HER.

Følg opråbet for engene på DOF’s Facebook-side.

Vibe

Næsten forsvundet fra Danmark

I løbet af 1900-tallet blev engene voldsomt indskrænket, og samlet set er engarealet (inkl. strandenge og overdrev) nu helt nede på 191.500 ha (per 29. september 2015), dvs. blot 4,4 % af det danske landareal. De tilbageværende rester af enge har enestående betydning for mange truede fugle, dyr, svampe og planter. Fuglene tilknyttet enge er blandt de mest truede fuglegrupper i Danmark og Europa. Blandt de truede engfugle er ynglende vadefugle som brushane, engryle, stor kobbersneppe, rødben, vibe og dobbeltbekkasin samt fx spidsand og den folkekære hvide stork, der er på nippet til at forsvinde som dansk ynglefugl på grund af de forsvundne enge. En anden folkekær fugl, der i høj grad er knyttet til enge, er stæren. Den er også gået voldsomt tilbage. Bestanden af stære i Danmark er mere end halveret de sidste 40 år.

Stensnaes_roedben_BSOGødskning truer vadefugle

Engenes betydning som levesteder forringes meget kraftigt, når de gødes og sprøjtes. Mange engarter er tilpasset et relativt nøjsomt liv uden for megen gødning, og de bukker under i konkurrence med nogle få konkurrencestærke arter, hvis der er rigelig adgang til næringsstoffer i form af tilført gødning.
Gødskning fremmer desuden nedbrydning af tørvelaget, der især er afgørende for de truede vadefugles trivsel. Langnæbbede arter som fx kobbersnepper, storspover og brushaner trives og yngler stort set kun på enge med gammelt, tykt tørvelag under de grønne engplanter. Netop på grund af tørvelagets enorme betydning på engene er omlægning og dræning meget alvorlige trusler mod engenes værdi.

 

Tekst og billeder: Dansk Ornitologisk Forening, DOF

Fotos: DOF og Børge Søndergård