Omfattende skovdrift gør sjældne fugle hjemløse i Rold Skov

LungelavI DOF Nordjylland er man bekymret over udbredt skovning i gamle bøgebevoksninger i Rold Skov, hvor det går hårdt ud over levesteder for sjældne fugle som sortspætte og hvepsevåge. Skoven er udpeget til Natura 2000-område og burde derfor være bedre beskyttet.

Rold Skov i det centrale Himmerland huser nogle af de største og ældste bøgebevoksning, hvor man kan finde sjældne arter som sortspætte og hvepsevåge. I hvert fald lidt endnu. For i disse år gennemføres intensiv skovdrift flere steder i de gamle bevoksninger, og dette til trods for, at skoven er udpeget til Natura 2000-område, hvor Danmark har en særlig forpligtelse til at sikre naturværdierne. Det sker bare ikke.

 

Værdifulde levesteder går tabt

”De gamle bøgetræer i Rold Skov, som i disse år fældes i stor stil, er utroligt vigtige levesteder for mange sjældne og truede arter. Det gælder ikke mindst sortspætte og hvepsevåge, som vi endda har en særlig forpligtelse til at passe på netop i områder som Rold Skov, fordi arterne er på det såkaldte udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Men hvordan kan man påstå, at disse arter er effektivt beskyttet, når man ikke har sikret de træer, de skal yngle i?”, spørger Gitte Holm, der sidder i bestyrelsen for DOF Nordjylland og er aktiv i Rold Skov-gruppen.

IMAG0629  IMG_6403  

Andre fåtallige arter som grønspætte og duehøg er også tidligere kendt fra området, men har ikke kunne genfindes i de senere år. Selvom der også fremover skal vokse bøg i områderne, så vil der nu skulle gå 80-100 år før træerne har en størrelse, der gør dem interessante for en art som sortspætte.

Ud over de sjældne fugle går skovningen hårdt ud over andre truede arter. ”Vi ved, at de gamle bøge i Rold Skov er voksested for sjældne mosser og laver, herunder lungelav, der nu er så sjælden, at den er på rødlisten over arter, der er ved helt at forsvinde fra landet. Der vokser lungelav på flere af de fældede stammer og det er for os endnu et tegn på en helt utilstrækkelig beskyttelse af naturen i vores skove”, fortsætter hun.

IMAG0638Adskil natur og skovdrift – for naturen og skovejernes skyld

“DOF Nordjylland er ikke modstander af skovdrift, og man ønsker ikke at pege fingre af de private skovejere i den konkrete sag, da skovdriften formentlig ikke er ulovlig”, understreger formand Peter Kristensen. Men man er modstander af, at man blander intensiv skovdrift sammen med beskyttelsen af naturen.

”Vi ser ikke negativt på skovdrift, tværtimod. Træ er et glimrende materiale til byggeri mv., men vi kan ikke forstå, hvordan myndighederne kan tillade intensiv skovdrift i skove, som samtidigt skal forestille at være levested for så mange og truede og sjældne arter, at de er udpeget til Natura 2000-område”, fortæller Peter Kristensen.

”Uanset hvilken forsker eller ekspert, vi snakker med, så er budskabet det samme: De sjældne arter trives ikke i skove med intensiv skovdrift, fordi man løbende fjerner de levesteder, som arterne er helt afhængige af. Stod det til os, så skilte man tingene ad, så de vigtigste og mest artsrige skove fik lov at være natur, selvfølgelig mod økonomisk kompensation til de berørte skovejere, mens man lod skovdriften foregå effektivt i de øvrige skove. For os er det ikke bare en fordel for naturen, men også for skovejerne, som på den måde ville få lov at drive sin virksomhed effektivt uden for naturområderne”, slutter han.

 

Faktaboks DOF Nordjyllands naturvision: ”Et vildere Nordjylland”

DOF Nordjylland har udarbejdet en vision, der skal sikre en rig, varieret og tilgængelig natur i fremtidens Nordjylland. Visionen indebærer, at man i langt højere grad end i dag skiller naturen fra områder, hvor der er land- og skovbrug. Visionen har tre mål:

20% af landarealet i Nordjylland (1600 km2) skal være vild natur i store og sammenhængende landskaber

10% af landarealet i Nordjylland (ca. 800 km2) skal være natur, som forvaltes og plejes

Land- og skovbrug skal foregå uden for de 30% og skal være effektivt, men samtidigt miljø- og klimamæssigt bæredygtigt

Læse hele visionen på DOF Nordjyllands hjemmeside.

Tekst og fotos: DOF Nordjyllands Bestyrelse