Naturpolitiske nyheder

Natura 2000-planer
Den 8. december offentliggjorde Naturstyrelsen de længe ventede naturplaner forstået som målsætning for naturens tilstand i de 113 fuglebeskyttelsesområder og de 254 habitatområder, som til sammen udgør Natura 2000. Arbejdet med at udforme planerne startede allerede i de gamle amters tid, og undervejs har der været flere høringsprocesser, således en offentlighedshøring fra fjerde oktober 2010 til sjette april 2011, hvor DOFnord i høj grad var på banen. Naturligt nok koncentrerede vi os mest om fuglelivet og vi, en bred kreds af medlemmer, bibrog med konstruktive forslag til alle nordjyske fuglebeskyttelsesområder. Nu er det overladt til kommunerne i løbet af det næste halve år at fremlægge handleplaner, og så kommer der igen en høringsperiode, hvorunder vi igen har lejlighed til at kommentere, denne gang dog på kun otte uger. Se www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura2000/natura_2000_planer/se_planerne.htm

Vandplaner
Udarbejdelsen af vandplaner har forløbet sideløbende med ovennævnte naturplaner. I DOFnord prioriterede vi dog naturplanerne højest og har derfor ikke bidraget med høringssvar. Der er grænser for, hvad vi kan overkomme. Det betyder dog ikke, at vandplanerne ikke har vores allerstørste interesse. Vandplanerne blev offentliggjort den fjerde december og efter en kort høringsperiode endeligt fremlagt den 22. december. Se www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2011/se_vandplanerne.htm

§3 natur
Moser, enge, overdrev m.m. er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3, men det har hidtil været så som så med hensyn til at overholde lovens bestemmelser, bl.a. fordi kommunerne ikke har været påpasselige med overvågningen. Nu skal der de næste to år ske en opdatering og et gennemsyn af de udpegede naturområder. Det sker ikke mindst efter pres fra de grønne foreninger og enkeltpersoner, nok først og fremmest Peder Størup www.naturbeskyttelse.dk og her i vores landsdel, Gert Rasmussen, der har udført et kæmpearbejde med at registrere hundredvis af overtrædelser. Mariager Fjord kommune er sammen med otte andre kommuner andre steder i landet udvalgt som områder for et pilotprojekt i denne sammenhæng. Se www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/national_naturbeskyttelse/paragraf3/tjek/

tl