Indkaldelse til Generalforsamling i DOF Nordjylland den 13. februar 2021

IMG_2846

FRA BESTYRELSEN I DOF NORDJYLLAND

Den årlige Generalforsamling, der skulle være afholdt i salen på Hjørring Bibliotek, vil i 2021 foregå pr. mail.

Vi har måttet kigge frem i tiden og allerede nu afgøre, hvorvidt vi med de Corona-retningslinjer, vi arbejder under og forventer kommer, kunne gøre mødet fysisk. Bestyrelsen blev enig om at gennemføre generalforsamlingen digitalt via e-mail. Denne metode blev anvendt ved DOFs Repræsentantskabsmøde i foråret 2020, og flere af DOFs lokalafdelinger har også besluttet at bruge e-mailmodellen til dette forårs generalforsamlinger. Metoden er godkendt af DOF centralt.

Proceduren vil være følgende:

1. Du skal være medlem af DOF og tilhørende DOF Nordjyllands lokalafdeling for at deltage

2. Ønsker du at deltage på Generalforsamlingen, sender du en e-mail om dette til DOF Nordjyllands formand Peter Lund Kristensen på tilmelding@dofnord.dk. Tilmelding skal indeholde dit navn, kontaktoplysninger og e-mailadresse. Tilmeldinger bliver tjekket med DOFs medlemskartotek.

2. Tilmeldingen skal være formanden i hænde 8 dage før selve generalforsamlingen. Det vil sige senest d. 5. februar 2021.

3. Efter tilmelding modtager du den 6.1.2021 en mail, der indeholder: link til Formandens årsberetning, regnskab og budget. Liste med medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er på valg i 2021. Der er forslag til revisor og forslag til medlemmer til repræsentantskabet. Udover dette udsendes med e-mailen også forslag modtaget fra medlemmerne. Der vedlægges en stemmeseddel, som skal returneres.

4. Senest kl.16.00 på dagen for Generalforsamlingen d. 13. februar 2021 skal tilmeldte medlemmer have returneret deres afgivne stemmer.

5. Niels Eriksen, som plejer at være vores dirigent, opgør derefter afstemningsresultaterne, og arrangørerne (bestyrelsen i DOF Nordjylland) udsender dem til deltagerne – og offentliggør det siden i et referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden.

Ønsker du opstilling til bestyrelsen evt. som suppleant eller opstilling til repræsentantskabet evt. som suppleant, så skal du ifølge vedtægternes § 4 stk. 5 indsende dit ønske, underskrevet af mindst 5 stillere, som alle skal være medlem af DOF Nordjylland. Opstillingen skal være os i hænde senest d. 30. januar 2021.

Ønsker du at stille forslag til vedtagelse på Generalforsamlingen jvnf. Vedtægternes §4, stk.2. pkt.8, skal vi have det skriftligt senest 23.1.2021.

Vigtige deadlines:

Forslag fra medlemmer til vedtagelse på generalforsamlingen: 23.1.2021
Forslag til kandidater (og suppleanter) til Bestyrelsen: 30.1.2021
Forslag til kandidater til DOF Nordjyllands Repræsentantskabsmedlemmer: 30.1.2021
Endelig tilmelding til e-mail Generalforsamling: 5.2.2021
Returnering af stemmeseddel senest: 13.2.2021, kl. 16.00

Link til Vedtægterne for DOF Nordjylland

Vi håber på denne måde at kunne gennemføre vores årlige Generalforsamling uden forsinkelse. Det er rigtig vigtigt at kunne starte året med et mandat fra medlemmerne og eventuelt med nye og friske kræfter i bestyrelsen.

Vi ved godt, at ingenting rigtig kan måle sig med de sociale værdier, der ligger i at mødes fysisk, se hinanden og snakke sammen. Men sådan må det være, indtil Coronasituationen ændrer sig.

Vi ser frem til at modtage jeres tilmeldinger.

 

Endelig Dagsorden til Generalforsamling i DOF Nordjylland, lørdag den 13. februar 2021 Generalforsamlingen foregår digitalt – dvs. på e-mail.

Dagsordenen følger vedtægterne for DOF Nordjylland:

1. Valg af dirigent – udgår: dirigenten får i denne situation funktion som stemmeoptæller.

2. Beretning om lokalafdelingens virke (fremsendes til tilmeldte sammen med stemmeseddel)

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2020 til godkendelse (fremsendes til tilmeldte sammen med stemmeseddel)

4. Fremlæggelse af budget 2021 til godkendelse (fremsendes til tilmeldte sammen med stemmeseddel)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – Bestyrelsen genopstiller følgende til medlemmer af bestyrelsen: Peter Lund Kristensen, Gitte Holm, Morten Johansen og Gustav Urth. Endvidere opstiller bestyrelsen Magnus Houen Lauritsen fra Sindal. Bestyrelsen genopstiller Claus Midtgaard som suppleant til bestyrelsen. Ved opstillingsfristens udløb 30.1.2021 var der ikke kommet yderligere kandidater. De opstillede er derfor valgt. 
Ulla Bryanne og Børge Søndergård ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen

6. Valg af revisor – Niels Eriksen genopstiller. Ved opstillingsfristens udløb 30.1.2021 var der ikke kommet yderligere kandidater. Niels Eriksen er derfor valgt. 

7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år). Generalforsamlingen udpeger 3 fra DOF Nordjylland til DOFs Repræsentantskab for perioden primo 2021 til ultimo 2022. Bestyrelsen indstiller Peter Lund Kristensen, Gitte Holm og Anni Guldberg Madsen. Den til en hver tid valgte formand for DOF Nordjylland skal i følge vedtægterne indtage den ene af de tre pladser. Skulle Peter Lund Kristensen ikke blive genvalgt til formand, rykker Anni Guldberg Madsen ud som 1. suppleant til Repræsentantskabet. Ved opstillingsfristens udløb 30.1.2021 var der ikke kommet yderligere kandidater. De opstillede er derfor valgt. 

8. Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag inden udløbet af tidsfristen jvnf. Vedtægternes §4, stk.3!

9. Eventuelt (kan ikke gennemføres via e-mail – udgår!)

TILMELDING:

til formand Peter Lund Kristensen på tilmelding@dofnord.dk,senest 5. februar 2021

KONTAKT: Peter Lund Kristensen, 21 46 10 81.