HOT lige nu – De nordjyske havne

Kaspisk måge i tredje vinterdragt. Foto: Lars Grøn

Juletid er bestemt også fugletid, og specielt havnene kan på denne årstid være et besøg værd! Især mågerne trækker fuglefolk til på denne årstid i bl.a. de store nordjyske havne: Hanstholm, Hirtshals og Skagen. Men også overvintrende lommer, alkefugle, vadefugle og småfugle kan man møde på sin vej.

Måger:

Blandt de mange store rastende måger, såsom sølvmåge og svartbag, kan man finde flere fåtallige gæster. Led specielt efter måger med hvide håndsvingfjer, da dette adskiller arter som gråmåge, hvidvinget måge og adult sorthovedet måge fra de fleste andre måger. Hvis man studerer sølvmågerne nærmere, kan man måske være heldig at plukke en kaspisk måge ud, som kommer hertil fra det østligste Europa. Også den sjældnere middelhavsmåge er en mulighed. I kølvandet på vinterstormene, som præger denne december, har jeg tidligere år oplevet et fascinerende træk af dværgmåger. Flere hundreder dværgmåger er tidligere set i Hanstholmområdet, når de flyver tilbage til overvintringsområderne i Nordsøen, efter at være blæst ind til kysten. Hvis man drømmer om en af de rigtig sjældne mågearter, er ismåge (i alt 8 danske fund) tidligere set her i december. Den nordamerikanske præriemåge, som tidligere kun er set en enkelt gang i Danmark, er denne december set i både Norge og Frankrig, og kan potentielt også nå frem til Nordjylland, især på baggrund af de mange vestenvindsstorme. Klik her for at læse mere om bestemmelse af præriemåge (og lattermåge).

Soekonge

Søkonge, close-up. Foto: Rune Sø Neergaard

Dofbasen og Birdcall er der disse dage meldt om gråmåger fra både Hanstholm, Hirtshals og Skagen Havne, mens der er set kaspiske måger i både Skagen og Hirtshals Havn. I Hanstholm Havn huserer der desuden en hvidvinget måge.

Andre fugle:

I havnene kan der raste lomvier og alke, og måske man kan være heldig at støde på den lille søkonge. I december sidste år blev der i Skagen fundet den meget sjældne polarlomvie (i alt 13 danske fund). Denne fugl rastede kun kortvarigt, så måske du er den heldige, som finder den næste? En langtidsstationær polarlomvie vil lokke mange fuglekiggere til fra hele landet. På havnemolerne kan man se overvintrende sortgrå ryle fouragere ivrigt på stenene. Der er mulighed for at se arten i alle de store havne, men specielt Roshage-molen i Hanstholm er god for denne art. Et sted hvor en sen thorshane måske også kan dukke op, svømmende i bølgerne omkring molen.

Toplaerke2

Toplærke. Foto: Lars Grøn

Af småfugle vil man kunne se flokke af bjergirisker på opfyldningsarealer o.lign., ligesom det kan være muligt at støde på bjerglærker. Det er en god ide at kunne kaldet, hvis overflyvende fugle skulle komme forbi. Find bjerglærkens kald her, og bjergiriskens kald her. Havnene byder endvidere utvivlsomt på skærpibere, og på stranden tæt på havnene kan man finde den nærtbeslægtede bjergpiber, som er kommet ned fra yngleområderne i Alperne, for at overvintre ved de nordvesteuropæiske kyster. Stranden mellem Nordstrand og Grenen i Skagen, samt Uggerby Strand øst for Hirtshals er gode lokaliteter for bjergpiber, hvor de kan trampes op fra den lave rørbevoksning på selve stranden. Enkeltbekkasiner kan ligeledes gemme sig samme steds. Hirtshals har i mange år huset den sidste danske bestand af toplærke, og de findes her året rundt. Kig efter den i området omkring Jernbanegade og Toplærkegade (ja, det hedder vejen faktisk!), men de kan også til tider ses på selve havnen.

Tekst: Simon S. Christiansen
Fotos: Rune Sø Neergaard og Lars Grøn