Generalforsamling i DOF Nordjylland 2017

GF_2017_5Lørdag, den 4. februar 2017 på Skillingbro Naturskole, Støvring

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

a. Niels Eriksen blev valgt.

2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden

a. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt i henhold til vedtægterne. Dagsordnen blev vedtaget, idet det blev konstateret, at pkt. 10 “indkomne forslag” udgik, da der ikke var kommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

3. Bestyrelsens beretning GF_2017_1

a. Formand Peter Lund Kristensen aflagde beretningen, som blev krydret med smukke fotos og videos. Den mundtlige beretning bestod af highlights fra den skriftlige beretning, som lå til uddeling til medlemmerne. Den skriftlige beretning kan læses her. Der var følgende kommentarer til beretningen:

i. Der blev spurgt ind til de politianmeldelser, der var afgivet i forhold til dræbte rovfugle – havørn og rød glente. Havørnen har politiet midlertidigt henlagt, og bestyrelsen har ikke kendskab til, om der er tilbagemelding på glentesagen fra Sæby. Kurt Rasmussen vil blive spurgt om sagens øjeblikkelige status. Hans Christophersen bemærkede i forbindelse med glentedrabet, at glenten var i fin fremgang i Nordjylland, og det snart er svært at hævde at vindmøllebyggerier må vige for en rimelig almindelig fugl som glenten.

ii. Der blev kommenteret på Fugleinfluenzaen, og det blev oplyst af Hans Christophersen fra Projekt Ørn, at flere rovfugle var fundet døde af fugleinfluenza, men ingen fund i Nordjylland. Projekt Ørn bliver løbende orienteret. Det forlyder, at det om en uge vil blive tilladt at lukke hønsefugle ud igen. Faren synes at være drevet over.

iii. Sven Erik Mikkelsen opfordrede folk til at give en ekstra indsats for AtlasIII her i det sidste år. Hvis nogen vil tage et ekstra kvadrat eller vil hjælpe mindre erfarne, så meld jer til koordinatorerne. Der er lavet en liste, man kan melde sig til, hvis man vil deltage i fællesaktiviteter – send en mail til svemik45@hotmail.com. Husk at indberette ynglefund, som I finder på jeres vej rundt i landskabet – ikke kun i dofbasen, men også i AtlasIII – også selvom du ikke er kvadratansvarlig.

Naturmoedet_Frivillige_fra_DOF_UNGiv. Det store diskussionsemne under beretningen blev spørgsmålet om at engagere børn og unge i DOF Nordjylland. Der blev spurgt til hvor mange unge medlemmer, vi havde, og svaret er at ca. 30-35 ud af 924 er under 30 år gamle. Der blev opfordret til at tage kontakt til Martin Sloth for at høre om Fugleklubben på Karensmindeskolen. Gunnar Christiansen kunne supplere med den indsats som lærere og naturvejledere laver i Nordjylland. Han opfordrede til, at danne et korps af DOF’ere, som kunne gå ind skolerne og få børnene med ud jvnf. den nye Folkeskolelov. Der trænges bedre materialer. Bestyrelsen supplerede med, at den havde diskuteret ungespørgsmålet i 2016, og at man havde kontakt til DOFUng. Målet er en ungdomslejr i forbindelse med Skagen Fuglestation, og bestyrelsen var også parat til at se positivt på afsætning af midler til ungdomsarbejdet. Der blev henvist til den nye app, som DOF netop har lanceret som et godt middel til at nå de unge. Thorkild Lund fortalte om en planlagt Bioblitz i Ll. Vildmose 24.-25.8., som måske også kunne engagere. Der blev foreslået at lave en gruppe, som særskilt tager sig af børn/ungeproblematikken. Bestyrelsen vil tage sagen op på et kommende bestyrelsesmøde.

v. Carlo Pedersen spurgte indtil, om der er nogen, som laver egentlig naturpleje. Thorkild Lund fortalte om arbejdet i Ll. Vildmose. Carlo var selv med i noget omkring Tannisbugt, og han opfordrede til, at medlemmerne gik mere ind naturpleje, og han ville gerne selv gøre en indsats.

vi. Der blev uddelt ros fra flere sider til bestyrelsens arbejde, hjemmesiden og denne årsberetning. Der blev applauderet.

b. Dirigenten konstaterede at beretningen var godkendt uden afstemning.

Regnskab_20164. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016

a. Kassereren Svend Erik Mikkelsen fremlagde regnskabet, som havde indtægter for 54.837,22, udgifter for 57.211,67 og derfor udviste et underskud på 2.374,45. Foreningens beholdning er pr. 1.1.2017 på 83.937,63 og i lokalforeningerne 19.933,37. Lokalforeningen i Hjørring er nedlagt, og beholdningen er overført til DOF Nordjylland centralt.

b. Revisor havde revideret regnskabet og anbefalede det til godkendelse.

c. Der var ros til det velpolstrede regnskab, og dirigenten satte det til afstemning. Det blev enstemmig vedtaget.

Budget_2017

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017

a. Kassereren forelagde budgettet for 2017, som på grund af behov for mere økonomi til formidling og hvervning forventes at give et underskud på ca. 3.000 kr. Indtægter på ca. 38.000 og udgifter på ca. 41.000.

b. Der blev spurgt om vi betalte for brochurer, som vi henter i DOF centralt. Det gør vi ikke, kun forsendelsen, men vores egne foldere afholder vi udgifterne til. Der blev opfordret til, at vi også går ind med andre landbrugsorganisationer end LandboNord omkring udlæggelse af vildtstriber. Det blev oplyst, at det ville bestyrelsen gerne, men at vildstribesamarbejdet ikke har nogen budgetmæssig betydning, da DOF Nordjylland ikke har udgifter ved det. Det blev endvidere oplyst, at efter fremsendelsen af budget 2017 har bestyrelsen vedtaget at give tilskud til Skagen Fuglestation i år på 10.000 kr. til Klaus Malling Olsens rovfugleprojekt. Beløbet vil belaste formuen tilsvarende negativt.

c. Dirigenten satte budgettet til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget.

GF_2017_46. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

a. Der skal i følge vedtægterne vælges 5 medlemmer til bestyrelsen i ulige år, men da der har været afgang uden for tur, er det nødvendigt at vælge 6. Det lykkedes at finde 5 kandidater: Peter Lund Kristensen, Børge Søndergård og Gitte Holm fra den nuværende bestyrelse, samt Jens Østergaard og Brian Skræm som nyopstillede. Der mangler kort sagt 1 bestyrelsesmedlem (men se pkt.b). De 5 opstillede indtræder i bestyrelsen.

b. 2 medlemmer ville gerne stille op som suppleanter, nemlig Aase Jensen og Preben Gulbæk. De blev valgt med Aase som 1. suppleant og Preben som 2. suppleant. Suppleanterne deltager i det ordinære bestyrelsesarbejde.

c. Der er indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 13.2., kl. 19.00 i Golfhuset, Aalborg.

7. Valg af revisor

a. Niels Eriksen genopstillede og blev valgt.

8. Valg af repræsentanter til DOF’s Repræsentantskab

a. I ulige år skal der i følge vedtægterne vælges repræsentanter for lokalafdelingerne til DOF’s Repræsentantskab. DOF Nordjylland har 3 repræsentanter, hvoraf et af dem skal være den til enhver tid siddende formand. De to øvrige vælges bredt blandt alle medlemmer. Bestyrelsen indstillede Peter Lund Kristensen, Poul Erik Sperling og Børge Søndergård. Der var ikke andre kandidater, og de blev derfor valgt, dog således, at hvis DOF Nordjyllands formand i de næste to år ikke er en af de tre, så træder Børge Søndergård ned og bliver suppleant.

GF_2017_7

9. Eventuelt

a. Anni Guldberg Madsen fortalte, at Biblioteksudvalget gerne vil i gang med at registrere artikler, men at der mangles arbejdskraft. Hvis nogen vil hjælpe, så kontakt Anni (kontaktoplysninger findes på www.dofnord.dk). Biblioteksudvalget mødes den 1. onsdag i hver måned kl. 9-12 undtagen i juli måned.

b. Mogens Larsen fra Aalborggruppen oplyste, at arrangementet med “Ugle-Benny” den 6.2. i Golfhuset er aflyst pga. sygdom.

c. Thorkild Lund mindede om Ørnens Dag den 26.2. i Lille Vildmose. Vil nogen give et nap med? Kontakt da Thorkild på 5126 3679.

d. Det blev oplyst, at DOF Nordjylland har en stand på Outdoormessen i Aalborghallen den 10.-12. februar. Vi håber rigtig mange af jer kigger forbi.

e. Gitte Holm oplyste om Rebild gruppens arrangement om rovfugle med Thorkild Lund den 23.2. i Skillingbro Naturcenter og startede en konkurrence om at gætte hvilken kendt person, der holder oplæg om vendehalsen den 5. april – også i Naturcenteret. Konkurrencen blev vundet af Thorkild Lund – og svaret var Egon Østergaard, DOF’s formand.

Generalforsamling_2017_Gravlevf. Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for en flot indsats.

Antal deltagere: ca. 35-40

Referent: Børge Søndergård

Godkendt af dirigent Niels Eriksen den 5. februar 2017.

Efter generalforsamlingen holdt Simon S. Christiansen et oplæg om Skagen Fuglestation, herefter frokost efterfulgt af en kort fugletur i Gravlev Ådal under ledelse af Terje Seidenfaden.

Fotos: Carl Jørgen Andersen, Børge Søndergård et al.