Generalforsamling i DOF Nordjylland

generalforsamling_2016_5Referat af generalforsamling i DOF Nordjylland, lørdag, den 13. februar 2016 på Knivholt i Frederikshavn

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Torben Fisker-Rasmussen blev valgt

2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt i henhold til vedtægterne. Dagsordnen blev vedtaget, idet det blev konstateret, at pkt. 10 “indkomne forslag” udgik, da der ikke var kommet forslag til behandling på generalforsamlingen

3. Formandens beretning

Peter Lund Kristensen holdt en inspirerende mundtlig beretning, som blev krydret med smukke fotos. Den mundtlige beretning bestod af highlights fra den skriftlige beretning, som lå til uddeling til medlemmerne. Den skriftlige beretning kan læses herunder, efter generalforsamlingsreferatet. Der var følgende kommentarer til beretningen:

Thorkild Lund takkede for en flot og inspirerende beretning, og uddybede afsnittet om det naturpolitiske arbejde – specielt spørgsmålene om bestyrelsens holdning til vindmøller. Der udspandt sig en debat mellem Hans Henrik Larsen og Thorkild Lund, om hvorvidt de planlagte møller ved Toftegårdes Enge bliver et problem i forhold til gæs og sangsvaners lyst til at lande i området. Thorkild Lund mente ikke, at det ville være et stort problem, da netop disse arter er gode til at undgå mølle. Mere nervøs var han for rovfuglene – ikke mindst det måske kommende ynglende kongeørnepar i St. Vildmose. Vagn Gjerløv uddybede og fortalte, at han havde gjort indsigelse, da sagen var i høring, men uden held

Generalforsamling_2016_2

Poul Erik Sperling fortalte uddybende om PR-traileren og opfordrede alle til at gøre brug af den, når man deltog i messer, større arrangementer og lignende. Den kan lånes gratis, men man skal være ansvarlig for genopfyldning af materialer efter brug

Sven Erik Mikkelsen supplerede beretningen med at fortælle, at der snart kan forventes en nyhedsbrev om AtlasIII. Der afholdes national Atlaslejr den 6. – 12. juni på Lolland. En Nordjysk Atlaslejr vil blive afholdt i Vejlerne sandsynligvis i weekenden 20.-22. maj

Dirigenten takkede for en flot og fyldig beretning, som han, som tidligere formand for DOF Nordjylland, måtte konstatere blev mere og mere avanceret

Dirigenten satte beretningen til afstemning. Den blev enstemmigt vedtaget.

Læs den skriftlige beretning her.

generalforsamling_2016_44. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2015

Kassereren Svend Erik Mikkelsen startede sin fremlæggelse med at bidrage til frustrationerne hos natur- og miljøorganisationerne over Eva Kjer Hansen, som kun kan betragtes som landbrugsminister. Miljøet og naturen har trange tider. Han citerede derefter Niels Hausgaard: “I fornuftens land er himlen grå og træerne små, og fuglene siger ingenting”. Således “opløftede” gennemgik kassereren regnskabet, som udviste indtægter på 43.456,36 kr. og udgifter på 40.902,65 kr. Det giver et overskud på 2.553,71 kr. Foreningen har en beholdning (inklusiv lokalgrupperne) på 113.240,73 kr.

Der var ingen kommentarer til regnskabet, og dirigenten satte det til afstemning. Det blev enstemmig vedtaget

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2016

Kassereren forelagde budgettet for 2016, som forventeligt vil give et minimalt overskud på 50,00 kr. Det samlede budget for 2016 opererer med indtægter og udgifter på 38.000,00 kr. Børge Søndergård fremhævede behovet for, at der blev afsat penge til deltagelse i Naturmødet i Hirtshals den 26.-28. maj

Dirigenten satte budgettet til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget

Læs den skriftlige beretning her.

generalforsamling_2016_3

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der skulle vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, da ét medlem, Peter Østrin, er udtrådt uden for perioden. Thorkild Lund, Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen genopstillede, og bestyrelsen opstillede Anni Guldberg Madsen og Gitte Holm som nye bestyrelsesmedlemmer. Der var ikke yderligere forslag, hvorfor de alle 5 er valgt

7. Valg af suppleanter

Der var ingen, der opstillede. Vedtægterne hjemler mulighed for, at bestyrelsen kan supplere sig selv mellem generalforsamlingerne, hvorfor man kunne undlade af vælge suppleanter

8. Valg af revisor

Niels Eriksen genopstillede og blev valgt

9. Indkomne forslag

Udgik, da der ikke var indsendt forslag

10. Eventuelt

Dirigenten bad Poul Erik Sperling om at fortælle lidt om foreningens tidlige historie, da den har 50 års jubilæum i april. Det blev til at par muntre episoder om de første genvordigheder med det jyske feltudvalg. Poul Erik Sperling arbejder på at lægge foreningens historie på nettet

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for en flot indsats og for den nye smukke dirigent- og auktionshammer, som han havde produceret til foreningen

Antal deltagere: 28

Referat: Børge Søndergård

Referatet er godkendt af dirigenten.

Tekst: Børge Søndergård, Fotos: Torben Fisker-Rasmussen