Første Atlas-lejr er afholdt

Atlaslejr_sem_2Når man er nordjyde er det ikke almindeligt, at man bruger alt for store ord om oplevelser. For som Niels Hausgård siger: Der skal være plads til, at man kan opleve noget der er endnu bedre! Og så dur det ikke, hvis man allerede har brugt alle de store ord om en begivenhed, som senere vil blive overgået af en større.!!! Gode kloge ord fra en nordjyde.

Det bliver i dette tilfælde svært at tro på, at man som fuglekigger kan opleve noget der er større, end den nu afholdte atlaslejr i Vest-Himmerland i dagene 11 til 17 juni. Vi var 12 mænd og en kvinde som deltog i arbejdet med at få kortlagt ynglefuglebestanden i 34 kvadrater. Det er vel nok klart, at man ikke får en fuldstændig kortlægning, af alle ynglefugle inden for en uge på en lang forårssæson. Mange fuglearter har forskellige perioder, hvor de er mere synlige/hørelige end andre, men med den ihærdighed alle udviste, kan vi kun være meget tilfredse med de opnåede tællingers resultater. Det hører med til historien, at vejret viste sig fra sin aller bedste side, lige præcis de dage lejren blev afholdt. Havde dagene værete præget af regn og blæst havde arbejdet i felten, ikke været helt så udbytterigt, sjovt og spændende.

Følgende er en meget generel beskrivelse af resultaterne. Der kommer senere et indlæg, hvor det uddybes hvad der er set, samt et godt skemamateriale, som giver et godt indblik i hvad der er fundet i de enkelte kvadrater. Hvert kvadrat har typisk fået besøg af en ornitolog i 2 dage. I enkelte kvadrater har der været natlyt på. Der er fundet gennemsnitlig godt 40 arter på de kvadrater der har haft besøg i 2 dage. De laveste antal var på 24 og det højeste var på 57arter. I nogle af kvadraterne var der observationer fra tidligere på foråret, men for de fleste var der ingen observationer fra før end vi kom på besøg.Atlaslejr_sem_3

Den mest observerede fugl, – altså den det var i flest kvadrater? Det er nok ikke svært at gætte – at det var Solsorten. Måske lidt mere overraskende at Landsvale, Ringdue og Munk fandtes i lige så mange kvadrater. Musvit og Hvid Vipstjert, som lå som 6 og 7 på listen, var til gengæld de to arter der havde flest sikre ynglefund. Vi ramte lige den periode, hvor ungerne havde forladt rederne, og de ret store flokke af unger, var meget hørlige. For Hvid Vipstjert var det de synlige unger på veje og ved huse der gav samme resultat. Der blev fundet 6 af de 18 fokusarter. I alt blev der fundet 108 arter, samt nogle ikke ynglende arter.

Men vi skal ikke glemme, at et af formålene med Atlasprojektet er at kortlægge tilstanden for alle danske ynglefugle. Der er deres tilstand, der tydeligst viser hvordan naturens miljøtilstand har det. De to forrige Atlasprojekter har haft samme formål, så når denne tredje er afsluttet, har man i D. O. F. et godt overblik over Danmarks miljøtilstand for fuglelivet, i over et spænd på 40 år. Jeg synes det er stort, at have bidraget til dette resultat.

Udgangspunktet er at Danmark er et landbrugsland. Det er landbruget som i den grad præger vores natur. Hvor der er skove, overdrev og moser, er der normalt flere arter at finde, end i de kvadrater hvor ingen, eller få, af disse biotorper er. Det var én forskel som var tydeligt på mine tre kvadrater som jeg dækkede. Jeg dækkede tre kvadrater. CD 48 Farsø, CD 55 Vester Tostrup, og CD 96 Døstrup. CD 48 Farsø var præget af store marker med få læhegn og næsten ingen små overdrev, vandhuller eller enge. På en af de større enge, som lå i et moseområde ,var store marker tilplantet med energipil. Disse marker var næsten fugletomme lige som de store kornmarker. Jeg havde min første Time-tælle-tur i dette område og de fugle jeg så/hørte var primært fra moseområdet.

Atlaslejr_sem_1Omvendt var det i CD 96 Døstrup, hvor der var mange små vandhuller overdrev og enge. Her var der flere arter og nogle flere fugle af samme art generelt i landskabet. På overdrev findes flere sommerfuglearter og ved de små vandhuller var der mange Guldsmede og vandnymfer, som flere også indberettede på Fugle og Natur-basen, da der også er Atlas-undersøgelser på de to artsgrupper.

Når en Atlaslejr skal lykkes er det vigtigt at deltagerne kan fungere sammen. Det var en af de helt gode oplevelser på denne lejr. Deltagerne var engagerede til langt over normal arbejdstid. Vi var interesserede i af hjælpe, og lære, af hinanden. Vi var gode til at samarbejde på kryds og tværs, så der ikke opstod fraktioner og hele grundstemningen var enormt positiv. Ja, som den nordjyde jeg er, må jeg nødvendigvis tilstå, at Thomas Vikstrøm og Nathia Brandtberg styrede begivenhederne godt.

Som sagt af en nordjyde:

JEG TROR IKKE EN ATLASLEJR KAN AFHOLDES RET MEGET BEDRE !!!

Svend Erik Mikkelsen