DOF Nordjylland gør indsigelse mod VVM-vurdering af den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm

DOF Nordjylland har valgt at gøre indsigelse mod den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. DOF Nordjylland har forståelse for behovet for en langsigtet løsning af de trafikale udfordringer på tværs af Limfjorden, og vi er indstillet på at acceptere, at dette kan ske med en vis omkostning for fuglelivet helt lokalt. Men vi finder det uacceptabelt, at man har valgt en løsning, der dels har væsentlige påvirkninger på yngle- og rasteforekomster af en række truede og sjældne fugle, ligesom det er uacceptabelt, at løsningen skader flere bynære fuglelokaliteter med stor værdi for lokale fuglekiggere.

Den valgte linjeføring har en række negative effekter på fugle, som efter DOF Nordjyllands vurdering kan undgås, hvis man vælger alternative løsninger. Det drejer sig i særlig grad om strækningen fra Hasseris Enge over Mølholmsøerne og krydsningen af Limfjorden over Egholm. Her vil en række truede og sjældne fugle fra Rødlisten blive væsentligt påvirket, bl.a. arter som Rørdrum, Blåhals, Stor Hornugle og Klyde. Disse arter er alle sjældne i Danmark, og en effektiv beskyttelse af deres levesteder bør indgå som et væsentligt kriterium ved valg af linjeføring.Derudover vil den valgte linjeføring skære gennem vigtige raste- og overvintringsområder i Limfjorden, hvor den vil påvirke forekomsten af vandfugle.

Læs høringssvaret i sin helhed