DOF Nordjylland 50 år

Kapitel 9 af historien om DOF Nordjylland – skrevet af Poul Erik Sperling. Vi bringer løbende kapitler, og til sidst samler vi historien i en PDF-fil, som kan downloades. Links til kapitlerne bliver lagt på siden Dofnord.dk – Dof Nordjylland – Historie.

Indholdsoversigt:
DOF i 1960’erne
Opstarten Feltudvalget
Formænd
Ornitologer
Storture
Fuglenes Dag
Biblioteket
Riden lokalblad
Lokalrapport – NOK
Atlas Ynglefugleundersøgelser
Skagen fuglestation 1972-76
Skagen fuglestation 2016
Medlemstal for Nordjylland

Dette er starten på at nedskrive historiske ting omkring Dansk Ornitologisk Forening i Nordjylland, efter den nu har haft en afdeling heroppe i 50 år (1966-2016).

Det er ikke en færdig bog, men et sted hvor der løbende kan skrives ting og kapitler til.

Det Nordjyske feltudvalg blev godkend på Naturhistorisk Museum den 2. april 1966.

Lokalrapport – Nordjysk Ornitologisk Kartotek – Fugle i Nordjylland – 40 år (1971-2011).

Starten.

NOK feltornitologen 081Nordjysk Ornitologisk Kartotek opstod i slutningen af 1960’erne og indsamlede data om fugleforekomster i Nordjylland. Nordjylland er i øvrigt den eneste region i Danmark, der har haft fortløbende publicering og indsamlinger af faunistisk data fra 1968 og til i dag

Den spæde start blev til i 1968-69, hvor Jørgen Rabøl samlede stof om fugleforekomster fra de enkelte landsdele til ”Feltornithologen”, det var datidens provoblad mod det dengang meget videnskabelig og oftest engelsksprogede DOF-Tidsskriftet.

Jeg indsamlede og skrev om det nordlige Jylland i begge årene, men i 1970 stoppede Jørgen Rabøl, og der gik noget kage i fortsættelsen. Det endte med årsrapporterne for hele Danmark, der desværre ikke udkom i alle år, og et år blev udgivet privat.

Jeg fik efterhånden en del indsendere, der sendte 10-15 breve med fugledata i en mere eller mindre tilfældig orden til hvert afsnit af Siden Sidst i Feltornithologen.

Det var svært og tidskrævende at få det skrevet sammen i den rigtige artrækkefølge på skrivemaskine, hvor hele siden måtte skrives om ved større fejl.

NOK feltornitologen 083For at få mere styr på fuglenes rækkefølge, begyndte jeg med at klippe brevene i stykker og klistre dem op artsvis på kartotekskort. Der var ikke flere indsendere end jeg kunne kende håndskrifterne, så jeg vidste hvem der havde hvilke iagttagelser.

Efterhånden blev det dog for broget og i omlægningen i 1970 fik jeg fremstillet nogle kartotekskort. Der var i øvrigt den model, der senere brugtes over hele landet til indsamling af fugledata til rapportgrupperne.

Jeg sendte så kortene ud til indsenderne og bad dem om at skrive direkte ind på kortene med kun en art og kun for en måned på hvert kort. Det gav en stor lettelse efterhånden som ornitologerne ville bruge kort frem for at skive det hele i brevform.

I de første år blev kortene fremstillet ved kopiering på forskellige arbejdspladser, gruppen havde adgang til.

Senere søgte vi om tilskud til en rigtig trykning af kort fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd. Det fik vi, og så kunne de bogtrykkes i tusindvis.

I de senere år har DOF-basen taget mere og mere over, så i 2007 droppede vi helt kortene, og alle skulle herefter indtaste i DOF-basen.

Ingen ved helt nøjagtigt hvor mange kort NOK har, men i 1975 var der ca. 50.000 kort, i 1981 var der 41 kasser med kort (se foto), og i dag er der ca. 166 kasser med kort, de opbevares i øvrigt på Vildmosegården.

Et princip fra starten var, at indsenderne skulle have en tilbagemelding på deres materiale med det samme. Det var nemlig sådan at mange på den tid startede med at indsamle materiale om en fugleart, men kun hver 5. fik færdiggjort og publiceret tingene, så mange brugte tid på at udskrive iagttagelser uden de nogensinde så noget resultatet af det.

Jeg ville sikre en hurtig tilbagemelding ved halvårlige rapporter, for at sikre at ornitologerne gad sende ind.

Rapportens udvikling.

Den første rapport var trykt på en spritdublikator og var lavet i al hast før sommerferien. Den skulle nemlig trykkes på en maskine på et børnehjem, hvor jeg var i praktik indtil sommerferien.

Den var noget ulæselig og fyldt med en del fejl, da det jo skulle gå stærkt, prisen for de første 2 rapporter (1971) var den formidable sum af 5 kr. for begge.

Men på trods af det var der til efterårsrapporten allerede 45 indsendere, hvilket var rigtig mange for 40 år siden. Dens trykketekniske standart var nu blevet så fornem som A4 format på sværtedublikator. Trykningen blev foretaget af de 3 redaktører. Vi havde lånt en sværtedublikator med håndsving og når siderne var kørt igennem, blev de 20-30 sider lagt ud på bordene, herefter gik alle i gåsegang og tog en side af hver, til man havde en hel rapport, der så blev hæftet.

I 1972 fik rapporten et nyt pift. Der kom tegninger med i den, og stencilerne blev brændt, så vi ikke behøvede at skrive med skrivemaskine på det tynde papir – men så steg prisen også til 8 kr. for et år (2 rapporter).

I 1977 gik vi over til helårsrapporter og de blev trykt i A5 format.

Næste løft kom i 1988 hvor vi fik rapporten bogtrykt i det format den har i dag. Det betød også at der kom sort/hvide fuglefotos med i rapporten foruden alle tegningerne.

I 2003 kom der farvefotos i rapporten, og det er op til i dag blevet et stort hit for den.

Der er i dag 20-25 fuglefotografer, der indlevere fuglefotos, så rapporten også på dette felt giver et godt billede af, hvad der er taget af gode fuglebilleder i årets løb.

Anden ændring fra 2003 rapporten var, at der var artikler med i den ud over den direkte artsgennemgang. Der er så løbende kommet flere artikler til for hvert år.

Så siden starten af Nordjysk Ornitologisk Kartotek i 1971 og op til i dag (40 år), er der indsamlet materiale om fugleforekomster og udgivet rapporter, endda i en stadig stigende kvalitet.

Bogen Nordjyllands Fugle.

NOK feltornitologen 086I 1975 startede 3 fra NOK redaktionen på at skrive en stor samlet oversigt over fuglenes forekomst i Nordjylland. Det var Anders Pape Møller, Uffe Gjøl Sørensen og Poul Erik Sperling. Det var dog Anders der trak det stor læs, han var også redaktør på bogen.

Der var op til og med 1974 indsamlet ca. 50.000 kartotekskort med ca. 250.000 iagttagelser på. Vi havde skrevet en del ud fra litteraturen, men ellers var de indsendt af 232 personer

Bogen udkom i 1978, den er på 372 sider med udbredelseskort og diagrammer for alle arter.

Det er en meget grundig gennemgang af arterne fra så langt tilbage i litteraturen, vi kunne komme, og frem til og med 1974.

Vi troede dengang, at en ny udgave skulle udgives 5-10 år senere, men det blev der aldrig kræfter og tid til, så de årlige rapporter er et godt supplement til bogen op til i dag.

Selvstændig forening.

I starten var redaktionen meget uformel, men allerede i 1972 kom der et mindre opgør med DOF på landsplan.

DOF ønskede at trykke og sælge alle lokalrapporterne, de skulle bruge godt 2 måneder til trykningen.

Vores trykketid var en uge, så NOK-redaktionen besluttede at fortsætte som en selvstændig organisation “Nordjysk Ornitologisk Kartotek”. Vi prioriterede meget højt, at indsenderne af kort fik en hurtig tilbagemelding i form af rapporten på gaden.

Vi havde i 1972 allerede 80 indsendere. Det var rigtig mange dengang, og vi mente det skyldtes den hurtige tilbagemelding på deres arbejde. Vi har i øvrigt i alle årene med lokalrapporterne, været den landsdel, der var hurtigst på gaden, når året var omme.

En anden grund til at være selvstændige var, at vi gerne ville indsamle fugleobservationer fra alle ornitologer i Nordjylland, og de var dengang organiseret i flere forskellige foreninger. Det var ud over Dansk Ornithologisk Forening, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Vesthimmerlands Ornitologiske Forening og Danske Fugle (det var ringmærkerne fra Skovgårds ringmærkningscentral i Viborg).

Udgivelserne er dog hele tiden foregået i overensstemmelse med de to amters DOF-bestyrelser, og der inviteres 1 repræsentant fra hver amtsbestyrelse med til alle redaktionsmøderne.

På et tidspunk måtte vi 4 redaktører selv punge ud med 1000 kr. hver for at få NOK-rapporten trykt 2. gang, den første var forsvundet ved postvæsenet og de erstattede kun 1.100 kr. pr forsendelse. Vi fik dog vores penge tilbage, da rapporterne var solgt.

Redaktionerne.

Den første rapport for foråret 1971 udgav jeg ene og alene, men allerede til efterårsrapporten havde 2 personer mere meldt sig under fanen. Så nu var vi 3 redaktører, det var Uffe Gjøl Sørensen, Holger Søndergård, og Poul Erik Sperling. Året efter kom Anders Pape Møller med, så var vi 4 redaktører.

I forhold til de andre landsdeles rapportgrupper, har vi altid haft en stor redaktørgruppe, allerede i 1985 var der 14 aktive redaktører, det var Thorkild Brandt, Christian Engelstoft, Niels Fabek, Hans Christoffersen, Henrik Grunnet, Niels Odder Jensen, Bjarke Laubæk, Sten Erik Nielsen, Jan Tøttrup Nielsen, Kurt Prentow, Henrik Skov, Poul Erik Sperling, Uffe Gjøl Sørensen og Gorm Thyge Whærens.

Og i 2000 var der hele 26 redaktører på rapporten, det var: Stinne Aastrup, Henrik Holm Brask, Peter Bundgård, Kenneth B. Christensen, Hans Christophersen, Ejnar Dahl Jensen, Brian Kristensen, Søren Kristoffersen, Rene Larsen, Bjarke Laubek, Jens Lilleør, Lars Mortensen, Rune Sø Neergaard, Henrik Haaning Nielsen, Kenneth Rude Nielsen, Dennis Nielsen, Kent Olsen, Mark Pedersen, Palle A. F. Rasmussen, Frits Rost, Albert Schmidt, Terje Seidenfaden, Poul Erik Sperling, Carsten Sørensen, Carsten Svejstrup Sørensen, Gorm Thyge Wæhrens.

Siden er antallet af redaktører landet på en gruppe på 16-18 personer de sidste mange år.

Der er afholdt langt over 100 redaktionsmøder, som regel 3 om året, de senere år kun 2. Men det har altid været julemødet, der var det vigtigste. Her skulle linjerne for næste rapport trækkes.

I årene op til at DOF-basen tog helt over i 2007, blev der på julemødet sorteret de store stabler af kort, der var indkommet, det tog ofte 12-15 mand 2-3 timer af mødet før alle havde fået deres egne kort med de arter de skulle skrive om.

Navne.

Nordjyllands Ornitologisk Kartotek er navnet på projektet fra starten og op til i dag. Men i 1986 blev der lavet en mere formel forening, bandt andet for at slippe for at opkræve moms af rapportsalget.

Foreningen kom til at hedde ”Fugle og dyr i Nordjylland”, blandt andet fordi vi også herfra ville indsamle og skrive om pattedyr, padder og sommerfugle.

I 2012 blev det besluttet at ændre navnet for foreningen til et mere enkelt ”Nordjyllands Fugle”, blandt andet fordi pattedyrsdelen er en meget lille del af rapporten.

Fremtiden.

I dag har de fleste andre afdelinger opgivet at lave en rapport om fuglenes forekomster, hertil kommer at DOF-basen har overtaget noget af nyhedsformidlingen, for hvad der sker lige nu på fuglefronten.

Det er i dag kun Nordjylland, der udgiver årlige rapporter.

Dof-basen giver til dels nyhedsoverblikket som rapporterne i gamle dage gav, men ikke den store overskuelighed, og oplevelsen ved at kunne tage rapporten med over i sofaen med arterne og de flotte fotos fra året der er gået, det kan den dog ikke klare.

For 4 år siden startede vi med at skrive artikler om aktuelle emner, lokaliteter med videre. De er år for år øget i sideantal, og jeg tror, de i fremtiden bliver en vigtig del for at holde rapporten i drift

En anden vigtig del er de efterhånden store mængder af fuglefotos, der er med i rapporten, i 2010 udgaven var der fotos fra 25 fotografer.