Birkesø projektet

Birkesø_2DOF Nordjylland udtrykker sin glæde og taknemmelighed til forfatter, fotograf og Vildmoseforreningen for tilladelse til at bringe denne artikel fra tidsskriftet Mosen, marts 2019.

Birkesø

Birkesø har sammen med de tre andre søer, Tofte Sø, Lillesø og Møllesø, altid været en del af landskabet i den oprindelige højmose. Søerne er sandsynligvis dannet ved, at kalkholdigt vand fra undergrunden har forhindret højmoseni at overgro dem og har herved holdt dem åbne. Birksø var dengang en 4 meter dyb sø med et areal på 130 ha. Det er lykkedes at genskabe søens oprindelige form og størrelse, men på grund af terrænsænkninger på de dyrkede og afgravede arealer rundt om søen, har den genskabte Birkesø kun en dybde på ca. 1 m i gennemsnit.

Birkesø_1

Næsten 200 publikummer trodsede blæst og kulde en formiddag i december 2017 for at overvære indvielsen og se vandet blive lukket ind i Birkesø. Birkesø får det meste af sit vand fra Tofte Sø, og fordi vandet i Tofte Sø er brunt på grund af humusstoffer i tørven omkring søen, farves vandet mørkt. Samme farve har vandet i Birkesø derfor også. På grund af den lave vanddybde vil tagrør med tiden vokse til rundt om søen. Flere steder i søen er vanddybden dog så stor,at de vil forblive som åbne vandflader. Kombinationen af en uge med hård vind og et ny anlagt dige uden græs forårsagede i februar 2018, at små bølger begyndte at æde af diget. En hurtig aktion fik stoppet erosionen, men det viste sig nødvendigt at genopbygge diget og sikre mod yderligere erosion. Vand standen i Birkesø her derfor siden da været sænket, så diget kunne genopbygges, og det nysåede græs på diget kunne få ordentlig fæste. Naturstyrelsen følger digets robusthed henover vinteren, og når diget vurderes sikkert nok, hæves vandstanden i søen til den tiltænkte højde.

Birkesø_4Fuglelivet i Birkesø

Nye eller genskabte søer virker ofte som en magnet på fugle. Det ses også i Birkesø. Allerede kort tid efter de første vandflader kom til syne i søen, benyttede flere hundrede overvintrende sangsvaner og canadagæs den nye sø som overnatningsplads. I foråret og sommeren har mange haft glæde af at se store flokke af skestorke, som har nyt godt af den nye sø. Faktisk har flere end 260 individer været observeret på én gang i Birkesø, hvilket er Danmarksrekord!! Udover de mange rastende fugle har blandt andre Hættemåge og Klyde fundet egnede ynglepladser i Birkesø. Hættemågerne nød godt af den lave vandstand, hvor tuer af lysesiv skabte ideelle redemuligheder, mens flere klydepar etablerede sig på øerne i søen. Øerne er lavet af mineralholdig, næringsfattig jord, så de ikke gror til lige med det samme. Pavillonen i nordenden af søen giver en fantastisk mulighed for i læ og i skjul, at observere fugle og dyrelivet i Birkesø og på øen ud herfor. På Jens Frimers billeder i udkigspavillonen kan du se mange af de fugle, som vil kunne observeres ved Birkesø. Aage V. Jensen Naturfond har sponseret to store kikkerter til pavillonen og sammen med et kamera opsat af Vildmosecentret på fugleøen udfor pavillonen kan fuglelivet følges på tæt hold på uden at blive forstyrret.

Birkesø_3

Gå en tur rundt om Birkesø

Du har også mulighed for at gå ad en trampesti langs østsiden af søen ned til Tofte Sø og derfra videre tilbage til pavillonen via den nye grusvej over Purker Fenner. Trampestien vil blive markeret med pæle og anlagt i skjul af diget for ikke at forstyrre fuglelivet i søen. Dette bedes respekteret, så alle fremover kan få en god oplevelse af livet i og omkring søen uden at forstyrre. Genetableringen af Birkesø er et af mange delprojekter i det EU finansierede LIFE+ projekt, som siden 2011 har arbejdet for at sikre den eksisterende, unikke højmose og skabe de betingelser, der skal til for at højmosen på længere sigt kan genskabes i de områder af Lille Vildmose, hvor den har været forsvundet. LIFE+ projektet er et samarbejde mellem Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg Kommune og Naturstyrelsen og afsluttes i 2019.

Tekst: Peter Hahn, Naturstyrelsen
Fotos: Keld Ejsing-Dunn
Læs mere om Vildmoseforeningen.