Beskyttet §3 natur er blevet pløjet op

Natur_under-Plov1

Naturbeskyttelsesloven fra 1992 omtaler i §3 den natur, som skal beskyttes. I daglig tale kaldes de for §3-områder, og det dækker over enge, moser, overdrev og andre uopdyrkede naturområder. På trods af lovens klare ord om beskyttelse ser det ud til, at mange naturområder ulovligt er blevet pløjet op. Det sker overalt i Danmark, men det ser ud til, at det er værst i Nordjylland.

I 2010 blev det aftalt mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening, at kommunerne skulle opdatere alle deres registreringer af de naturområder, der skal beskyttes af §3. Det siger sig selv, at det er et meget stort arbejde, da §3’erne omfatter næsten 9,5% af landets areal.

Kommunerne er her i efteråret ved at være færdige med det store opdateringsarbejde, og det er nu muligt at kunne sammenligne tal. Hvad er der sket på området? Er der blevet mere eller mindre natur? Har de oprindelige registreringer været korrekte?

Natur_under_Plov2

Dansk Ornitologisk Forenings kommunerepræsentant i Brønderslev kommune, og medlem af det Grønne Råd i samme, Vagn Gjerløv, har lavet et kæmpearbejde med at sammenligne tallene fra de 11 kommuner i Nordjylland, sådan som de er indberettet til Miljøministeriet, for at se udviklingen. Han har endda gjort sig den ulejlighed at indhente materiale fra 22 tilfældigt udvalgte kommuner uden for Nordjylland. Herved får han et materiale, som beskriver ca. en tredjedel af Danmark – hvorfor den må siges at være vældig troværdig og valid.

Hvad kan Vagn Gjerløv så konstatere? Jo, der er forsvundet mange små naturområder, og kommunerne giver selv den forklaring, at det skyldes opdyrkning eller omlægning. Tallene viser, at der statistisk set er sket en tilvækst af ny natur på 8.624 ha.

Vagn Gjerløv

Vagn Gjerløv

Hvordan kan det hænge sammen med det ovenfor anførte om, at der er forsvundet natur? Vagn Gjerløv forklarer, at det er såre enkelt. Ved nyregistreringen har man “fundet og registreret” natur, som man overså i første optælling. Men den natur har jo været der hele tiden. Nu er den blot blevet registreret som §3-natur!

Derimod kan det konstateres, at der i Nordjylland reelt er forsvundet 3.722 ha, som i dag er blevet til landbrugsjord, hvor de tidligere var registeret som natur. Disse uoverensstemmelser betyder altså potentielt tabt natur, idet Vagn Gjerløv har konstateret, at kommunerne har en anden registreringskasse, hvor de har opgjort det, man kunne kalde fejlregistreringer.

Totalt set kan det konstateres, at den tabte natur ulovligt er blevet opdyrket. Vagn Gjerløv kan konstatere, at man øjensynlig er gået noget hårdere til værks i Nordjylland, end i de 22 tilfældigt udvalgte sammenligningskommuner. Værst når det gælder potentielt tabt natur ser ud til at være Brønderslev, Hjørring og Jammerbugt kommuner.

 

Vagn Gjerløvs materiale kan læses i følgende links:

Hovedrapporten: VG_rapport_ ploven_fjerner_§3_beskyttet_natur

Nøgletal for de 11 komuner i ordjylland: VG_Noegletal_for_11_kommuner_i_Nordjylland

Excelark med sammendrag for de 11 nordjyske kommuner: VG_Sammendrag_Nordjyske_kommuner

Excelark med sammenstilling af 22 tilfældige kommuner og de 11 nordjyske kommuner: VG_sammendrag_22_tilfældige_med_Nordjylland

Tekst: Børge Søndergård efter konsultation af Vagn Gjerløv og læsning af Søren Skovs artikel i Nordjyskes Frii, 4.12.2015.
Foto: Børge Søndergård (undtagen foto af Vagn Gjerløv)